ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.com
RM44.00
Hot
.com.my
RM59.00
Hot
.my
RM79.00
.co
RM190.00
.asia
RM80.00
.com.sg
RM200.00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com Hot
RM44.00
1 سال
RM44.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.com.my Hot
RM59.00
1 سال
RM59.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.my Hot
RM79.00
1 سال
RM79.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.biz.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.net.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.org.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.name.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.net
RM70.00
1 سال
RM70.00
1 سال
RM70.00
1 سال
.org
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.biz
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.info
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.us
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.name
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.cc
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.tv
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.la
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.it
RM250.00
1 سال
RM250.00
1 سال
RM250.00
1 سال
.asia
RM80.00
1 سال
RM8.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.travel
RM650.00
1 سال
RM650.00
1 سال
RM650.00
1 سال
.mobi
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.sg
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
.com.sg
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.net.sg
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.org.sg
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.cn
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.com.cn
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.net.cn
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.org.cn
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.tw
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.com.tw
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.org.tw
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.game.tw
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.ebiz.tw
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.club.tw
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.hk
RM220.00
1 سال
RM220.00
1 سال
RM220.00
1 سال
.com.hk
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
.net.hk
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
.org.hk
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
.me
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
.co
RM190.00
1 سال
RM190.00
1 سال
RM190.00
1 سال
.kr
RM380.00
1 سال
RM380.00
1 سال
RM380.00
1 سال
.co.kr
RM380.00
1 سال
RM380.00
1 سال
RM380.00
1 سال
.or.kr
RM380.00
1 سال
RM380.00
1 سال
RM380.00
1 سال
.services
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.co.id
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.co.uk
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.house
RM190.00
1 سال
RM190.00
1 سال
RM190.00
1 سال
.com.au
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.shop New
RM190.00
1 سال
RM190.00
1 سال
RM190.00
1 سال
.id
RM110.00
1 سال
RM110.00
1 سال
RM110.00
1 سال
.global New
RM450.00
1 سال
RM450.00
1 سال
RM450.00
1 سال
.store New
RM280.00
1 سال
RM280.00
1 سال
RM280.00
1 سال
.technology New
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.media
RM210.00
1 سال
RM210.00
1 سال
RM210.00
1 سال
.vip
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
.top
RM35.00
1 سال
RM35.00
1 سال
RM35.00
1 سال
.club
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.xyz
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
.site New
RM190.00
1 سال
RM190.00
1 سال
RM190.00
1 سال
.online New
RM230.00
1 سال
RM230.00
1 سال
RM230.00
1 سال
.cloud New
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
.world
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.team
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.legal
RM350.00
1 سال
RM350.00
1 سال
RM350.00
1 سال
.fun
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.ph
RM300.00
1 سال
RM400.00
1 سال
RM300.00
1 سال
.business
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.enterprises
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.agency
RM149.00
1 سال
RM149.00
1 سال
RM149.00
1 سال
.associates
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
.center
RM143.00
1 سال
RM143.00
1 سال
RM143.00
1 سال
.industries
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
.marketing
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
.management
RM131.00
1 سال
RM131.00
1 سال
RM131.00
1 سال
.studio
RM189.00
1 سال
RM189.00
1 سال
RM189.00
1 سال
.solutions
RM158.00
1 سال
RM158.00
1 سال
RM158.00
1 سال
.trade
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
.city
RM143.00
1 سال
RM143.00
1 سال
RM143.00
1 سال
.country
RM15190.00
1 سال
RM15190.00
1 سال
RM15190.00
1 سال
.international
RM158.00
1 سال
RM158.00
1 سال
RM158.00
1 سال
.fans
RM67.00
1 سال
RM67.00
1 سال
RM67.00
1 سال
.golf
RM328.00
1 سال
RM328.00
1 سال
RM328.00
1 سال
.racing
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
.blog
RM152.00
1 سال
RM152.00
1 سال
RM152.00
1 سال
.digital
RM206.00
1 سال
RM206.00
1 سال
RM206.00
1 سال
.host
RM444.00
1 سال
RM444.00
1 سال
RM444.00
1 سال
.hosting
RM2005.00
1 سال
RM2005.00
1 سال
RM2005.00
1 سال
.network
RM183.00
1 سال
RM183.00
1 سال
RM183.00
1 سال
.email
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
.domains
RM231.00
1 سال
RM231.00
1 سال
RM231.00
1 سال
.tech
RM335.00
1 سال
RM335.00
1 سال
RM335.00
1 سال
.website
RM183.00
1 سال
RM183.00
1 سال
RM183.00
1 سال
.accountant
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
.accountants
RM638.00
1 سال
RM638.00
1 سال
RM638.00
1 سال
.app
RM92.00
1 سال
RM92.00
1 سال
RM92.00
1 سال
.auto
RM15190.00
1 سال
RM15190.00
1 سال
RM15190.00
1 سال
.clinic
RM347.00
1 سال
RM347.00
1 سال
RM347.00
1 سال
.dental
RM377.00
1 سال
RM377.00
1 سال
RM377.00
1 سال
.expert
RM334.00
1 سال
RM334.00
1 سال
RM334.00
1 سال
.finance
RM325.00
1 سال
RM325.00
1 سال
RM325.00
1 سال
.financial
RM319.00
1 سال
RM319.00
1 سال
RM319.00
1 سال
.express
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال
.lawyer
RM319.00
1 سال
RM319.00
1 سال
RM319.00
1 سال
.work
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
.works
RM197.00
1 سال
RM197.00
1 سال
RM197.00
1 سال
.cash
RM185.00
1 سال
RM185.00
1 سال
RM185.00
1 سال
.capital
RM383.00
1 سال
RM383.00
1 سال
RM383.00
1 سال
.exchange
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال
.loans
RM638.00
1 سال
RM638.00
1 سال
RM638.00
1 سال
.investments
RM699.00
1 سال
RM699.00
1 سال
RM699.00
1 سال
.loan
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
.tax
RM364.00
1 سال
RM364.00
1 سال
RM364.00
1 سال
.academy
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.college
RM365.00
1 سال
RM365.00
1 سال
RM365.00
1 سال
.degree
RM256.00
1 سال
RM256.00
1 سال
RM256.00
1 سال
.education
RM183.00
1 سال
RM183.00
1 سال
RM183.00
1 سال
.mba
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال
.school
RM197.00
1 سال
RM197.00
1 سال
RM197.00
1 سال
.schule
RM131.00
1 سال
RM131.00
1 سال
RM131.00
1 سال
.science
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
.university
RM335.00
1 سال
RM335.00
1 سال
RM335.00
1 سال
.bar
RM426.00
1 سال
RM426.00
1 سال
RM426.00
1 سال
.cafe
RM231.00
1 سال
RM231.00
1 سال
RM231.00
1 سال
.catering
RM197.00
1 سال
RM197.00
1 سال
RM197.00
1 سال
.coffee
RM197.00
1 سال
RM185.00
1 سال
RM197.00
1 سال
.kitchen
RM344.00
1 سال
RM344.00
1 سال
RM344.00
1 سال
.pizza
RM347.00
1 سال
RM347.00
1 سال
RM347.00
1 سال
.pub
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال
.recipes
RM347.00
1 سال
RM347.00
1 سال
RM347.00
1 سال
.rest
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
.restaurant
RM344.00
1 سال
RM344.00
1 سال
RM344.00
1 سال
.wine
RM301.00
1 سال
RM301.00
1 سال
RM301.00
1 سال
.bet
RM143.00
1 سال
RM143.00
1 سال
RM143.00
1 سال
.bid
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
.bingo
RM307.00
1 سال
RM307.00
1 سال
RM307.00
1 سال
.camp
RM316.00
1 سال
RM316.00
1 سال
RM316.00
1 سال
.casino
RM973.00
1 سال
RM973.00
1 سال
RM973.00
1 سال
.cruises
RM313.00
1 سال
RM285.00
1 سال
RM313.00
1 سال
.dance
RM149.00
1 سال
RM140.00
1 سال
RM149.00
1 سال
.events
RM197.00
1 سال
RM197.00
1 سال
RM197.00
1 سال
.fish
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
.flights
RM301.00
1 سال
RM301.00
1 سال
RM301.00
1 سال
.game
RM2005.00
1 سال
RM2005.00
1 سال
RM2005.00
1 سال
.games
RM158.00
1 سال
RM158.00
1 سال
RM158.00
1 سال
.holiday
RM325.00
1 سال
RM325.00
1 سال
RM325.00
1 سال
.ninja
RM177.00
1 سال
RM177.00
1 سال
RM177.00
1 سال
.party
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
.reisen
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
.social
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال
.spa
RM171.00
1 سال
RM171.00
1 سال
RM171.00
1 سال
.tours
RM325.00
1 سال
RM325.00
1 سال
RM325.00
1 سال
.vacations
RM197.00
1 سال
RM197.00
1 سال
RM197.00
1 سال
.vegas
RM335.00
1 سال
RM335.00
1 سال
RM335.00
1 سال
.voyage
RM319.00
1 سال
RM319.00
1 سال
RM319.00
1 سال
.yachts
RM89.00
1 سال
RM89.00
1 سال
RM89.00
1 سال
.sale
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال
RM204.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains